evonets
PRAVIDLA A PODMÍNKY

Naposledy aktualizováno 19. dubna 2022OBSAH1. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a Evonets (“Společnost“, “my“, “nás“, nebo „náš“), týkající se vašeho přístupu a používání evonets.net webové stránky a také jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak spojené (souhrnně „stránky“). Jsme registrováni v a Holandsko a máme sídlo na adrese __________, __________. Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití, včetně Uživatelská smlouva zveřejněné na Stránkách, které jsou začleněny do těchto Podmínek použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, provádět změny nebo úpravy těchto Podmínek použití čas od času. Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Ujistěte se, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky se na vás vztahují. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a přijali jste je, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. . V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly specifickým průmyslovým předpisům (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o správě bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže pokud by vaše interakce podléhaly takovým zákonům, nesmíte používat tuto stránku. Stránky nesmíte používat způsobem, který by porušoval Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osobám mladším 18 let není dovoleno používat resp zaregistrujte se na stránce.


2. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, služba známky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme na ně licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy na duševní vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaši osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.


3. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a neprodleně je aktualizovat jako nezbytné; (3) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat stránky k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (7) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).


4. REGISTRACE UŽIVATELE

Možná budete požádáni o registraci na stránce. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete odpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odebrat, získat zpět nebo změnit uživatelské jméno, které si vyberete, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že takové uživatelské jméno je nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.


5. POPLATKY A PLATBY

Přijímáme následující způsoby platby:

– vízum
– Mastercard
– PayPal
– Krypto měna

Za přístup k některým z našich služeb můžete být požádáni o zakoupení nebo zaplacení poplatku. Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím webu. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací účtu a platebních údajů, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. Účtujeme vám prostřednictvím online fakturačního účtu za nákupy uskutečněné prostřednictvím webu. Daň z prodeje bude připočtena k ceně nákupů, jak to považujeme za požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou v eur.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky nebo poplatky za ceny, které jsou v té době platné za vaše nákupy, a opravňujete nás, abychom při vašem nákupu účtovali vámi zvolenému poskytovateli plateb takové částky. Li váš nákup podléhá opakovaným poplatkům, pak souhlasíte s tím, že budeme opakovaně účtovat vaši platební metodu, aniž byste vyžadovali váš předchozí souhlas pro každý opakující se poplatek, dokud nás neinformujete o svém zrušení.

Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo chyby v cenách, i když jsme již požádali nebo obdrželi platbu. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Stránek.


6. ZRUŠENÍ

Předplatné můžete kdykoli zrušit tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktu informace uvedené níže. Vaše zrušení vstoupí v platnost na konci aktuálního placeného období.

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, napište nám na info@evonets.net.


7. SOFTWARE

Můžeme zahrnout software pro použití v souvislosti s našimi službami. Pokud je k takovému softwaru připojena licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“), budou se vaše používání softwaru řídit podmínkami této smlouvy EULA. Pokud takový software není doprovázen EULA, pak vám udělujeme nevýhradní, odvolatelnou, osobní a nepřenosnou licenci k používání takového softwaru výhradně ve spojení s našimi službami a v souladu s těmito Podmínkami použití. Jakýkoli software a jakákoli související dokumentace je poskytována „tak jak je“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení práv. Přijímáte veškerá rizika vyplývající z používání nebo výkonu jakéhokoli Softwaru. Nesmíte reprodukovat ani redistribuovat žádný software jinak, než v souladu s EULA nebo těmito Podmínkami použití.


8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému je zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:
 • Systematicky získávat data nebo jiný obsah z webu za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného povolení.
 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí Stránek souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu na nich obsaženého.
 • Znevažovat, pošpiňovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo stránky.
 • Použít jakékoli informace získané z webu k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 • Nevhodně používat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.
 • Používejte stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), které narušují nepřerušované používání a požitek ze stránky kteroukoli stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, vlastností, funkcí, provozu nebo údržby stránek.
 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.
 • Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.
 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik („gif“), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).
 • Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránkám.
 • Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části webu vám.
 • Pokuste se obejít jakákoli opatření Stránek navržená tak, aby zabránila nebo omezila přístup na Stránku nebo jakoukoli část Stránky.
 • Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
 • S výjimkou případů povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří její část.
 • S výjimkou toho, co může být důsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používejte, spouštějte, vyvíjejte nebo distribuujte jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheat utility, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje na web nebo používání nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.
 • K nákupům na Stránce použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta.
 • Neoprávněně používat Stránku, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
 • Použijte Stránku k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.
 • Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.


9. PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Stránka nenabízí uživatelům odesílání nebo zveřejňování obsahu. Můžeme vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály k nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií. , grafiku, komentáře, návrhy nebo osobní informace či jiný materiál (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být prohlíženy ostatními uživateli stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se může zacházet v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů webu. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:
 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné vystavování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a oprávnění nás, webu a dalších uživatelů webu používat vaše příspěvky jakýmkoli způsobem, který web a tyto stránky zvažují. Podmínky použití.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Stránky a tyto Podmínky použití.
 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
 • Vaše příspěvky nejsou nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy žádostí.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, chlípné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nevhodné (jak jsme určili).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, nezlehčují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo fyzickým handicapem.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.
Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.


10. PŘÍSPĚVKOVÁ LICENCE

Vy a Web souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, ukládat, zpracovávat a používat jakékoli informace a osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů a vašimi volbami (včetně nastavení).

Odesláním návrhů nebo jiné zpětné vazby týkající se těchto stránek souhlasíte s tím, že můžeme takovou zpětnou vazbu použít a sdílet pro jakýkoli účel bez kompenzace pro vás.

Neuplatňujeme žádné vlastnictví vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech vašich příspěvků a jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za své příspěvky na Stránku a výslovně souhlasíte s tím, že nás zprostíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.


11. PŘIHLÁŠKY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek (dále jen „příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.


12. PRÁVA VLÁDY USA

Naše služby jsou „komerční položky“, jak jsou definovány ve federálním nařízení o akvizicích („FAR“) 2.101. Pokud jsou naše služby získány jakoukoli agenturou nebo jménem jakékoli agentury mimo Ministerstvo obrany („DOD“), naše služby podléhají podmínkám těchto Podmínek použití v souladu s FAR 12.212 (pro počítačový software) a FAR 12.211 ( pro technické údaje). Pokud jsou naše služby získány jakoukoli agenturou v rámci Ministerstva obrany nebo jejím jménem, podléhají naše služby podmínkám těchto Podmínek použití v souladu s nařízením Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202.-3. Kromě toho DFARS 252,227‑7015 platí pro technická data získaná DOD. Tato doložka o právech vlády USA nahrazuje a nahrazuje jakékoli jiné ustanovení FAR, DFARS nebo jiné ustanovení či ustanovení, které řeší vládní práva na počítačový software nebo technická data podle těchto Podmínek použití.


13. SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.


14. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: evonets.net/privacy-policy. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován a Holandsko. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v a Holandskoa poté prostřednictvím vašeho dalšího používání webu, do které přenášíte svá data a Holandskoa souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v a Holandsko.


15. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBĚ BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO SMAZAT VAŠE ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE KDYKOLI UVEDELI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠÍHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. strana. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.


16. ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení bez upozornění změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto stránek. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení stránek.

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení provozu stránek. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Stránku nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.


17. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a Holandskoa použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Pokud je vaše obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitel, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení práva země vašeho bydliště. Evonets a oba souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýhradní jurisdikci soudů Groningen, což znamená, že můžete vznést nárok na obranu svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito Podmínkami použití v a Holandskonebo v zemi EU, ve které máte bydliště.


18. ŘEŠENÍ SPORŮ

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů, ke které máte přístup zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pokud byste nás chtěli na toto téma upozornit, kontaktujte nás.


19. OPRAVY

Na stránce mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.


20. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A KTERÉKOLIV/TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, JAKÉKOLI HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ APLIKACE NEBO FUNKČNÍ WEBOVÉ APLIKACE BÝT STRANAMI NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. STEJNĚ PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE V PŘÍPADĚ VHODNÉ POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A ZVYŠOVAT OPATRNOST.


21. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÁ UDÁLOST NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY VČETNĚ ŠKODY NÁHRADY LOOST, VČETNĚ L. JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA TO COKOLI V OPAKU OBSAŽENÉM ZDE, NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU AKCE, BUDE VŽDY OMEZENA NA ZAPLACENÁ ČÁSTKA, POKUD JAKÝKOLI, VAŠÍM NÁM BĚHEM ŠEST (6) MĚSÍČNÍ OBDOBÍ PŘED VZNIKNUTÍM JAKÉKOLI PŘÍČINY ŽALU. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY USA NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.


22. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, škodě, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků Poplatky a výdaje vynaložené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) používání Stránek; (2) porušení těchto Podmínek použití; (3) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto podmínkách použití; (4) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (5) jakýkoli zjevně škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli webu, se kterým jste se spojili prostřednictvím webu. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.


23. UŽIVATELSKÉ ÚDAJE

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje související s vaším používáním Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.


24. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Hostující stránky, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLOUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.


25. UŽIVATELÉ A OBYVATELÉ KALIFORNIE

Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete se písemně obrátit na oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.


26. RŮZNÉ

Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Některá nebo všechna svá práva a povinnosti můžeme kdykoli postoupit jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se vzdáváte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a chybějícího podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.


27. KONTAKTUJTE NÁS

V oChcete-li vyřešit stížnost týkající se webu nebo získat další informace týkající se používání webu, kontaktujte nás na adrese:

Evonets
__________
__________
Holandsko
Telefon: __________
info@evonets.net
Tyto podmínky použití byly vytvořeny pomocí Termly's Generátor podmínek.
cs_CZCzech