evonets
REGULAMIN

Ostatnio zaktualizowany 19 kwietnia 2022SPIS TREŚCI1. UMOWA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („Ty”) i Evonets (“Spółka“, “my”, „nas", lub "nasz”), dotyczące dostępu i korzystania z evonets.net stronę internetową, a także wszelkie inne formy medialne, kanał medialny, witrynę mobilną lub aplikację mobilną powiązaną z nią, powiązaną lub w inny sposób z nią połączoną (łącznie „Witryna”). Jesteśmy zarejestrowani w ten Holandia i mieć naszą siedzibę w __________, __________. Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania, włączając Zgoda użytkownika zamieszczone w Witrynie, które są włączone do niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), ustawa o federalnym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, nie możesz korzystać z tej Witryny. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby Ustawę Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać lub zarejestrować się w Witrynie.


2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.


3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne jako niezbędne; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).


4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.


5. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

– Wiza
– Karta Master
– PayPal
– Kryptowaluta

Aby uzyskać dostęp do niektórych naszych usług, może być konieczne dokonanie zakupu lub uiszczenie opłaty. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny wystawiamy rachunki za pośrednictwem internetowego konta rozliczeniowego. Podatek obrotowy zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą w euro.

Zgadzasz się uiszczać wszystkie opłaty po cenach obowiązujących wtedy dla Twoich zakupów i upoważniasz nas do obciążania wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po dokonaniu zakupu. Jeśli Twój zakup podlega cyklicznym opłatom, a następnie wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie Twojej metody płatności bez konieczności uprzedniego zatwierdzania każdego powtarzającego się obciążenia, dopóki nie powiadomisz nas o anulowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny.


6. ANULOWANIE

W każdej chwili możesz anulować swoją subskrypcję kontaktując się z nami za pomocą kontaktu informacje podane poniżej. Twoje anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego opłaconego okresu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, napisz do nas na info@evonets.net.


7. OPROGRAMOWANIE

Możemy dołączyć oprogramowanie do użytku w związku z naszymi usługami. Jeśli takiemu oprogramowaniu towarzyszy umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”), warunki umowy EULA będą regulować korzystanie z oprogramowania. Jeśli takiemu oprogramowaniu nie towarzyszy umowa EULA, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, osobistej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania wyłącznie w związku z naszymi usługami i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Wszelkie Oprogramowanie i wszelka powiązana dokumentacja są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania lub działania jakiegokolwiek Oprogramowania. Użytkownik nie może powielać ani redystrybuować żadnego oprogramowania, chyba że jest to zgodne z umową EULA lub niniejszymi Warunkami użytkowania.


8. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:
 • Systematycznie pobieraj dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.
 • Oczernianie, niszczenie lub w inny sposób szkodzi, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.
 • Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 • Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub wykroczeniach.
 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
 • Zaangażuj się w nieautoryzowane ramkowanie lub łączenie Witryny.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 • Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
 • Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę albo użyj nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi wyraźne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, robaki internetowe, pliki cookie , lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Witryny.
 • Próbować ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.
 • Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób składającego się na część Witryny.
 • Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym bez ograniczeń, dowolny pająk, robot, narzędzie oszukujące, skrobak lub czytnik offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 • Użyj agenta zakupu lub agenta zakupu, aby dokonać zakupów w Witrynie.
 • Wykonywać jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Witryny w ramach wszelkich starań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w jakichkolwiek przedsięwzięciach generujących dochód lub przedsięwzięciach komercyjnych.
 • Korzystaj z Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.


9. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub transmitowania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkłady”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Treści mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Witryny. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie naruszają i nie będą naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub autorskie prawa osobiste osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i te Warunki korzystania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje składki nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Twoje składki nie są niechcianymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami nagabywania.
 • Twoje składki nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, sprośne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące sprzeciw (zgodnie z naszymi ustaleniami).
 • Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 • Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
 • Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 • Twoje składki nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 • Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 • Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje składki nie naruszają w żaden inny sposób ani nie łączą się z materiałami, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub rozporządzenie.
Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny.


10. LICENCJA WKŁADOWA

Ty i Witryna zgadzasz się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podajesz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.


11. ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.


12. PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Nasze usługi są „przedmiotami komercyjnymi” zgodnie z definicją w Federal Acquisition Regulation („FAR”) 2.101. Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu jakiejkolwiek agencji spoza Departamentu Obrony („DOD”), nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z FAR 12.212 (dla oprogramowania komputerowego) i FAR 12.211 ( dla danych technicznych). Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu dowolnej agencji w Departamencie Obrony, nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków korzystania zgodnie z federalnym rozporządzeniem w sprawie nabywania broni („DFARS”) 227.7202-3. Ponadto DFARS 252.227‑7015 dotyczy danych technicznych pozyskanych przez DOD. Niniejsza klauzula dotycząca praw rządu USA zastępuje i zastępuje wszelkie inne klauzule FAR, DFARS lub inne klauzule lub postanowienia dotyczące praw rządu do oprogramowania komputerowego lub danych technicznych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.


13. ZARZĄDZANIE SERWISEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób są uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.


14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: evonets.net/polityka-prywatnosci. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w ten Holandia. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w ten Holandia, a następnie poprzez dalsze korzystanie z Witryny, przekazujesz swoje dane do ten Holandiai wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie Twoich danych w ten Holandia.


15. OKRES I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNYCH POWODÓW LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ TWÓJ KONTO I WSZELKICH TREŚCI LUB INFORMACJI, KTÓRE ZAMIESZCZANO W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻEŃ, WEDŁUG NASZEJ WYŁĄCZNEJ DYREKCJI.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazu sądowego.


16. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas przestoju lub wyłączenia Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i obsługi Witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z tym.


17. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawami ten Holandia, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie UE, a jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę, jaką dają Ci bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. Evonets i oboje zgadzacie się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów Groningen, co oznacza, że możesz wnieść roszczenie do obrony swoich praw ochrony konsumentów w związku z niniejszym Regulaminem w: ten Holandialub w kraju UE, w którym mieszkasz.


18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeśli chcieliby Państwo zwrócić naszą uwagę na ten temat, prosimy o kontakt.


19. KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.


20. OŚWIADCZENIE

WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I JAK DOSTĘPNA. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKIE DANE OSOBOWE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE PRZECHOWYWANE W TYM, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB ( 6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNYCH NIE UDOSTĘPNIANYCH W JAKICHKOLWIEK REKLAMACH BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.


21. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W W ŻADNYM WYPADKU ANI MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW LUB UTRATĘ DANYCH INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDNAKŻE WSZYSTKO W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ UMOWY, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO WYPŁACONA KWOTA, JEŚLI TAKIE, PRZEZ CIEBIE DO NAS PODCZAS SZEŚĆ (6) MIESIĄC PRZED WYSTĄPIENIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁANIA. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.


22. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym naszymi spółkami zależnymi, podmiotami stowarzyszonymi i wszystkimi naszymi odpowiednimi funkcjonariuszami, agentami, partnerami i pracownikami. opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) korzystanie z Witryny; (2) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.


23. DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.


24. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Przyjezdny Witryna, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób. niż środki elektroniczne.


25. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jakakolwiek skarga z nami nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.


26. RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.


27. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ja nieW celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:

Evonets
__________
__________
Holandia
Telefon: __________
info@evonets.net
Niniejsze warunki użytkowania zostały stworzone przy użyciu serwisu Termly Generator warunków.
pl_PLPolish